Αστικό Δίκαιο

Τροχαία/αυτοκινητιστικά ατυχήματα και αδικοπραξίες εν γένει, αγοραπωλησίες ακινήτων, απαλλοτριώσεις, κτηματολόγιο, δίκαιο συμβάσεων και (εμπορικών) δικαιοπραξιών, μισθώσεις, κοινωνία δικαιώματος, εμπράγματες σχέσεις εξασφάλισης απαιτήσεων, διαζύγια και ρύθμιση όλων των εννόμων σχέσεων που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις του ευρύτερου φάσματος του οικογενειακού δικαίου όπως αναγνώριση/προσβολή πατρότητας, υιοθεσίες. Επίσης αναλαμβάνουμε πληθώρα υποθέσεων δικαστικής συμπαράστασης και κληρονομικού δικαίου.

Εμπορικό Δίκαιο

Διαμεσολάβηση, Σύσταση/Λύση/Μετατροπή εταιρειών, συγχωνεύσεις/εξαγορές, διακρατικό εμπόριο και ηλεκτρονικό εμπόριο, ενέγγυες πιστώσεις, δίκαιο αξιογράφων, δίκαιο του ίντερνετ, συμβάσεις leasing, franchising, αντιπροσωπείας, δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωση σήματος και πνευματικών δικαιωμάτων, (Διεθνής Εμπορική) Διαιτησία, προστασία επένδυσης, ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, συμβουλευτική για τραπεζικά παράγωγα (ομόλογα/μετοχές), εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Ποινικό Δίκαιο

Εκπροσώπηση και Νομική Υποστήριξη σε όλα τα στάδια της Ποινικής διαδικασίας, ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας της επικράτειας για εγκλήματα περί την υπηρεσία, το υπόμνημα, κοινώς επικίνδυνα, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ζωής, ιδιοκτησίας και περιουσίας αλλά και ειδικών ποινικών νόμων (βλ. περί όπλων, ναρκωτικών, αλλοδαποί, επιταγές, ΚΟΚ).

Διοικητικό Δίκαιο

Δικαστική επιδίωξη αποκαταστατικών πράξεων και παραλείψεων της Διοίκησης, Συμβατική/εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου από πράξεις παραλείψεις των οργάνων του, Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων, Δημόσιες Συμβάσεις.

Δίκαιο Ενέργειας

Το γραφείο δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας όσον αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο στην αδειοδότηση, στη συμβουλευτική συναλλαγών, στο μάρκετινγκ και στην εκπροσώπηση τόσο στο πλαίσιο δικαστικών ενεργειών όσο και στη Διαιτησία Ενέργειας.

Μεταφράσεις

Μεταφράσεις πάσης φύσεως εγγράφων από και προς την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.